Imenovati novu Komsiju za izbor članova Veća Agencije i Žalbenu komisiju zbog potencijalnog sukoba interesa Radomira i Krsmana Ilića!
31
January
2021

Biro za društvena istraživanja poziva Pravosudnu akademiju da spreči potencijalni sukob interesa u smislu člana 40 Zakona o sprečavanju korupcije koji je plod činjenice da je Radomir Ilić člana Upravnog odbora Pravosudne akademije koji je na sednici 22. oktobra 2020. godine izabrao članove  Komisije za izbor članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije, odnosno članove Žalbene Komisije  koji treba da evaluiraju kandidata Krsmana Ilića, povezano lica sa Radomirom Ilićem u smisli člana 2 Zakona o sprečavanju korupcije.
Radomir Ilić je kao javni funkcioner bio dužan po članu 42 Zakona o sprečavanju korupcije “da, prilikom stupanja na dužnost i tokom vršenja javne funkcije, bez odlaganja, a najkasnije u roku od pet dana, pismeno obavesti neposredno pretpostavljenog i Agenciju o sumnji u postojanje sukoba interesa ili o sukobu interesa koji on ili sa njim povezano lice ima.
O ovome ne postoji informacija na sajtu Pravosudne akademije što izaziva sumnju na potencijalni sukob interesa koji može da ugrozi integritet procesa i dovede do kršenja člana 40 Zakona
o sprečavanju korupcije.Bez imenovanja novih komsija, a u slučaju izbora Krsmana Ilića za člana Veća Agencije nastaće sukob interesa i povreda člana 40 Zakona o sprečavanja korupcije.
Iz tog razloga uz raspisivanja novog konkursa, koji će biti adekvatno promovisan, ukazujemo na potrebu da se imenuju nova Komisija za izbor članova Veća i Žalbena komisija na način
koji neće stvoriti sukob interesa ili sumnja na njega, odnosno Krsmanu Iliću omogućiti pravo konkurisanja u skladu sa zakonom.

@ 31.01.2021
  • 317 View
  • Komentari su onemoguceni.