BIRODI: Utvriditi da li je pri izboru predsednice i zamenika predsednika Saveta REM-a prekšen Кodeks ponašanja članova Saveta REM-a i da li su izabrani po aktima Republičke radiodifuzne agencije ili REM-a?

BIRODI: Utvriditi da li je pri izboru predsednice i zamenika predsednika Saveta REM-a prekšen Кodeks ponašanja članova Saveta REM-a i da li su izabrani po aktima Republičke radiodifuzne agencije ili REM-a?

BIRODI zahteva da se ispita da li je prilikom izbora predsednice Saveta REM-a i zamenika predsednika Saveta REM-a došlo do kršenje člana 1 Кodeksa ponašanja članova Saveta REM-a, koji reguliše integritet i člana 2 koji je posvećen objektivnosti, nezavisnosti i neprestrasnosti.

Кljučni problem je činjenica da ni Zakonom o elektronskim medijima, ni Statutom (Republičke radio-difuzne agencije umesto REM-a) i Poslovnikom (Republičke radio-difuzne agencije umesto REM-a) nije dovoljno precizno regulisana proceduru izbora rukovodilaca tela koje je vrhovna vlasta na nivou elektronskih medija, a koja bi trebalo da sadrži i način predstavljanja programa rada kandidata za funkcije predsednika i zamenika predsednika, popis kriterijuma na osnovu kojih se evaluiraju, odnosno boduju kandidati pri oceni za funkcije predsednika i zamenika predsednika, odnosno kako obezbediti primene Kodeksa članova Saveta REM-a.

Ova normativna praznina i činjenicu da je izbor predsednice i zamenika predsednika izvršen u okviru dopunske tačke dnevnog reda u nekompetitivnoj proceduri bez prisustva svih članova Saveta REM-a sa po jednim kandidatom za upražnjene funkcije predstavlja potencijalno kršenje Кodeks ponašanja članova Saveta REM-a, jer ovakav način organizovanja izbora „doprinosi smanjenju i poverenja javnosti u nepristrasnost i efikasnost Regulatornog tela za elektronske medije“ (član 1), odnosno sumnju u objektivnost, nezavisnost i neprestrasnost REMa kao tela (član 2.).

Na integritet izbornog utiče i činjenica da se na sajtu REM-a nalaze Statut i Poslovnik Republičke radio-difuzne agencije umesto da u imenu stoji Regulatorno telo za elektronske medije. Time se otvara pitanje za koje telo su izabrani navedni kandidati, za RRA ili REM i zašto do sada nije došlo do usklađivanja podzakonskih akata sa imenom institucije čiji rad regulišu, za razliku od Kodeksa ponašanja članova Saveta REM-a koji u svom imenu ima REM?

 

 

Share this post


Pretraži