Trougao humanog razvoja

Nakon 15 godina istraživačkih i akicionih projekata došli smo do Trougla humanističkog razvoja.

 

INTEGRITET – Razvojem građanskog, profesionalnog i institucionanog integriteta sprečava se nepredvidivost, osećaj besmislenosti i besperspektivnosti, odnosno ambijent u kojem koruptivno ponašanje postaje način prihvatljiv način ponašanja u anomičnom društvu.

JAVNOST – Unutar javnosti se vodi borba da aktivni deo javnosti mobiliše pasivne i a(nti)politizovane delove društva u borbi protiv hibridnih aketra javnosti  i tako spreći da se javnost ili uspava ili porobi. 

INKLUZIJA – Društvena pokretljivost ne sme zavisiti od  stečenih/naslednih karakteristika, već mora da postoji od države i društva sistemski podržana mogućnost da svako shodno ličnim afinitetima može da ih menja i unapređuje pod jednakim uslovima kao i svi drugi i drugačiji čime se stvara društvenu različitost, koja je brana marginalizaciji, isključenosti i diskriminaciji.

Pretraži