Integritet političkih partija

Integritet političkih partija se bazira na  zakonitosti (poštovanja zakona), racionalnosti i legitimiteti (zaštita javnog interesa), ideološkom integritetu (javne politike, zakonska rešenja, predlaganje i selekcija javnih funkcionera u skladu sa ideološkim okvirom stranke i u funkciji njegovog istraživanja) i reprezentativnošču  (shodno svom ideološkom okviru koji je izraz stremljenja članstva, politička partija zastupa interese određenog dela društva čineći njihove interese vidljivim i relevantnim procesima kreiranja javnih politika i zakona na zakonit, nediskriminatorni i nekoruptivni način. Takođe, integritet politički partija je definisan njihovom transparetnošću (kako unutar stranke, tako i prema javnosti: upravljanja, odlučivanja, kreiranja politika i zastupanja interesa, finansiranja/doniranja), odgovornošću (polaganja računa unutar stranke i prema javnosti, posebno biračima prema napred definisanim kriterijumima i planiranim rezultatima) i posvećenošću (javnim postupanjem što političkih stranaka, što javnih funkcionera čime se jača poverenje u inegritet političkog delovanja, političara, javnih funkcionera i u parlamentarnu demokratiju)

Pretraži