O nama

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) je „think-thank“ organizacija u oblasti društvenih i političkih nauka, koja sprovodi primenjena istraživanja, vrši analize, predlaže i sprovodi održiva rešenja u okviru javnog, civilnog i komercijalnog dela društva.

 

BIRO ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA SE ZALAŽE:

• Da društvena istraživanja budu u funkciji monitoringa, evaluacije i kreiranja društvenog razvoja;

• Za društvo čiji se razvoj kreira na osnovama teorijskih i empirijskih dostignuća društvenih nauka;

• Za društvo održivog demokratskog, socijalno, ekonomskog, pravičnog razvoja.

 

MISIJA BIRO ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA :

• Stavljanje istraživanja u funkciju demokratizacije, odnosno povećanja uticaja stejkholdera na kreiranja društvenog razvoja;

• Razvoj istraživačke prakse i kulture u oblasti javnog i civilnog sektora;

• Sistematično, objektivno, precizno evidentiranje društvenih, političkih ekonomskih i kulturnih procesa i fenomena;

• Kreiranje i promovisanje promena i inovacija koja su u funkciji održivog demokratskog, socijalno, ekonomskog, pravičnog razvoja društva;

• Jacanje istraživackih kapaciteta u srpskom društvu.

 

BIRO ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA SE PREVASHODNO BAVI:

• Promovisanjem značaja istraživanja u kreiranje i evaluaciju društvenog, političkog, ekonomskog i kulturnog razvoja;

• Stvaranjem sistema za praćenje i ocenu procesa društvenog razvoja;

• Izradom i unapređivanjem istraživackih metoda i tehnika;

• Diseminacijom istraživackih rezultata svim relevantnim društvenim grupama, institucijama, državnim organima i međunarodnim organizacijama;

• Analiziranjem, utvrđivanjem i predlaganjem rešenja u oblasti javnih politika;

• Implementacijom inovacija i njihov monitoring;

• Transferom znanja i praksi iz inostranstva u Srbiju.

 

BIRO ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA SE FINASIRA:

• Konkurisanjem na projektima kod fondacija u Srbiji i svetu;

• Primanjem novčanih i nenovčanih donacija;

• Realizacijom komercijalnih projekata čija se sredstva koriste za rad Biroa za društvena istraživanja u skladu sa postojećim zakonskim okvirom.

 

Pretraži