Internet i društvo

U okviru ovog programa imamo dva fokusa. Prvi – unapređenje primena online istraživanja i drugi – praćenje promena koje Internet kao tehnološka inovacija stvara u društvu.

Online istraživanja se sve više koriste od stane kompanija, državnih institucija, naučnih instituta usled sledećih činjenica:

 

• Istraživanja sa velikim uzorcima ispitanika, a za manje utrošenog vremena i novca;

• Veća pristupačnost specificnim društvenim grupama ispitanika, kao i realizacija istraživanja u više država;

• Direktan odnos izmedu istraživača i ispitanika, relativno kratko vreme popunjavanja ankete;

• Prikazivanje audio i video sadržaja i testiranje stavova ispitanika o njima.

 

HowManyInternetUsers

Sto se tiče društvenog konteksta posebnu pažnju posvećujemo uticaju Interneta na procese demokratizacije, komunikacije i društvene solidanosti.

 

Internet kao tehnološka i medijska inovacijna ne samo da olakšava pristup informacijama, već ljudima i prostorima, jer u sebi sjedinjuje sliku, reč, slovo kao forme komunikacije. Pojava Interneta često se poredi sa pojavom parne mašine i prve industrijske revolucije. Ne mali broj autora govori o zasebnoj društvenoj morfologiji, društvenom prostoru u kojem se nalaze razlicite akteri sa razlicitim vrednostima, potrebama i interesima koje u zadovoljavaju unutar ovog društvenog prostora. (Ne)biti deo ovog dela društva u značajnoj meri inplicira i smanjenje društvene uključenosti, a biti deo ovog „odabranog“ društva znači biti privilegovan i dobiti informacije, stupite u kontakte, okupite istimišljenike i direktno uticati na javno mnenje doprinoseći razvoju demokratskih kapaciteta društva, participaciji građana i jačanju javne sfere, odnosno virtuelne i imagirne zajednice koja nužno ne postoji u jednom fizicki omeđenom prostoru (Habermas, 1969).

 

Od nastanka interneta u naučnoj zajednici postoji rasprava izmedu dve „škole mišljenja“ na temu uticaju masovnih medina, pa i interneta, na javnu sveru. Prva koju predvodi Rajmod Vilijams, smatra da masovni mediji samo reprodukuju postojeću strukuturu moći. Druga, čiji je začetnik Maršal Maklugan ima nešto drugačije gledanje. Naime, Maklugan smatra da masovni mediji, a time i internet, dovode do povećanja ljudskih kapaciteta. Ova podela je ostala do današnjih dana. Možda treba istaći da jedna od Makluganovih sintagmi „globalno selo“ se iz današnje perspektive ostvaruje. Ali u u tom i takvom selu postoje nejednakosti, koje sam internet stvara.

 

Na vrhu se nalaze nacije koje predvode i prate Internet revoluciju, zatim su one koje pokušavaju da ih ili sustignu ili kroz modifikaciju unaprede efekte informacione revolucije. Na začelju se nalaze društva sa oštrom podelom u razvoju informacionog društva, odnosno društva koja zaostaju, protive se ili su postali gubitnici. U prilog tezi o novoj društvenoj morfologiji govore i globalne tendencije: razvoj informacionog rada i informacionih radnika i sve veće ucešce u ekonomskoj aktivnosti i ukupnoj radnoj snazi, novi modeli poslovanja, namenjeni kako ka Internet organizacijama tako i interakciji sa potrošacima i konkurencijom, razvoj elektronskog poslovanja, upitan autoritet i moć nacionalne države, nastanak novih nad, sub- i trans- nacionalnih subnacionalnih grupa, zajednica, organizacija i preduzeća, propustljivost nacionalnih granica za robe, usluge i kapital, porast gubitnika i dobitnika informacione revolucije.

 

U prilog tezi o uticaju Internta na ekonomski razvoj društva govori i studija Marcina Pjatkovskog, koji je merio uticaj informaciono-telekomunikacionih tehnologija u uspeh tranzicionih ekonomija. Zaključak istraživanja pokazuje da one države koje su imale razvijenu ovu komponentu, a to se u prvom redu odnosi na Češku, Mađarsku, Poljsku i Sloveniju, imale su i uspešniju ekonomsku tranziciju, a time i brži put u EU.