Antikorupcijski muk na lokalnom nivou

Antikorupcijski muk na lokalnom nivou

Prema istraživanju koje je sproveo Biro za društvena istraživanja samo 29 lokalnih samouprava, od 144 anketiranih, počelo je sa izradom lokalnih antikorupcijskiih planova!

 

Naime, prema Akcionom planu za poglavlje 23, gradovi i opštine imaju obavezu da (do 30. juna 2017.) uspostave svoje nezavisne mehanizme za borbu protiv korupcije koji se sastoji od mera iz Modela  koji je izradila Agencije za borbu protiv korupcije.

 

Pored toga, gradovi i opštine imaju obavezu uspostavljanja tela (izabranog na  javnom konkursu na koji imaju pravo da se prijave predstavnici civilnog društva, medija, profesionalnih udruženja, akademske zajednice) koje ima zadatak da nadgleda sprovođenje mera iz lokalnog antikorupcijskog plana.

 

Ovaj poražavajući rezultat daje za pravo onima koji smatraju da su lokalne samouprave u Srbiji u  vlasništvu političkih partija i da svaki pokušaj odrobljavanja je osuđen na  propast, ne samo kada je u pitanju borba protiv korupcije, već i promene koje donosi proces evropskih integracija.

 

Iz tog razloga BIRODI, kao organizacija civilnog društva koja je inicirala i napravila model lokalnih antikorupcijskih foruma,  danas u 12 časova u Kući ljudskih prava okuplja preko 80 organizacije civilnog društva, predstavnika sindikata, novinarskih udruženja.

 

BIRODI želi doprineti da svaka lokalna samouprava dobije LAF kakav ima Grad Niš!

 

U tom pogledu, želimo da istaknemo napore koje čini Grad Vranje koji je imenovanjem Komisije za izbor lokalnog tela za borbu protiv korupcije (bez predstavnika izvršne vlasti), pokazao da je u Srbiji borba protiv korupcije u gradovima i opštinama moguća i potrebna.

Zbog svega navedenog pozivamo:

 

  • Vladu Srbije, a posebno Ministarstvo pravde i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave da stvore (politički) ambijent, koji će omogućiti sprovođene lokalnih antikorupcijskih planova;

 

  • Antikorupcijska tela da, i pored otežanih uslova rada i izostanka efektivnih nadležnosti u ovoj oblasti, nađu način da nadgledaju i edukuju relevatne aktere u procesu izrade i primene LAP-a u čemu će im BIRODI, rado, biti partner;

 

  • Organizacije civilnog društva da uzmu učešća u procesu izrade LAP (radna grupa), Komisiji za izbora članova lokalnog antikorupcijskog tela za praćenje primene LAP (i predlaganju članova) rukovodeći se pre svega prinicipima ličnog i profesionalnog intergrteta, antikoruptivnom aktvizmu kandidata/kinje, a posebno ukazivanjem na zloupotrebe i pružanje podrške onima koji su na zloupotrebe ukazali. Iskustvo koje je BIRODI stekao tokom petogodišnjeg rada stoji na raspolaganju;

 

  • Stalnu konferenciju gradova i opština, da svoj uticaj i moć na lokalne samouprave iskoristi, na način da gradovi i opštine u Srbiji postanu primer dobre prakse u oblasti borbe protiv korupcije u čemu može da očekuje pomoć Biroa za društvena istraživanja. Činjenicu da nismo dobili podršku SKGO pri realizaciji našeg istraživanja o izradi lokalnih antikorupcijskih planova već smo zaboravili.

Share this post


Pretraži