Apelacioni sud u Kragujevcu preinačanjem presude uvodi korupciju u borbu protiv korupcije na nivou gradova i opština

Apelacioni sud u Kragujevcu preinačanjem presude uvodi korupciju u borbu protiv korupcije na nivou gradova i opština

Biro za društvena istraživanja kao organizacija koja je inicirala borbu protiv korucije na lokalnom nivou ukazuje na činjenicu da je Apelacioni sud u Kragujevcu preinačio dva puta donetu presudu Višeg suda u Požarevcu kojom je poništena odluka Grada Požarevca, jer je proces izbora članova LAF-a izvršen suprotno proceduri koju je usvojilasama Komisija za izbor LAF-a, na način da je uvela neformalne kriterijume koji nisu bili deo javnog konkursa za izbor Lokalnog antikorupcijskog foruma Grada Požarevca.
Takođe, ovaj sud je proglasio Viši sud iz Požarevca nenadležnim iako je Grad Požarevac u svojoj pouci o pravnom leku naveo Viši sud u Požarevcu kao nadležan.
Naime, gradski pravobranilac je tek na trećem ročistu otvorio pitanje nadležnosti Višeg suda koji je od gradske uprave naveden kao nadležan za žalbu na izbor Lokalnog antikorupcijskog foruma.
Doneta presude ima negativne posledice po borbu protiv korupcije na nivou gradova, odnosno na meru 2.2.10.31 koja je deo Poglavlja 23.
Naime, ovom presudom se daje pravo gradovima i opštinama da na diskrecioni način biraju članove antikorupcijskih tela, odnosno da na koruptivan način biraju svoja antikorupcijska tela, jer je diskreciono odlučivanje srž korupcije. Zbog sprečavanja i regulisanja diskrecionog odlučivanjatoga su uvedene jasne procedure i bodovanje učesnika konkursa.
Valja podsetiti da će po istoj proceduri, koja je deo Zakona o sprečavanju korupcije (članovi 22 do 24), a koja je preuzeta iz modela koji je BIRODI napravio, biti birani novi članovi Veća Agencije za sprečavanje korupcije, što otvara mogućnost da ministarka pravde postupi na isti diskrecioni način.

Share this post


Pretraži