BIRODI: Aleksandar Vučić 82,9% vremena pozitivno predstavljen u Jutarnjem programu TV PRVA čime su prekšeni članovi 4 i 8 Pravlnika REM-a!

BIRODI: Aleksandar Vučić 82,9% vremena pozitivno predstavljen u Jutarnjem programu TV PRVA čime su prekšeni članovi 4 i 8 Pravlnika REM-a!

Biro za društvena istraživanja je nakon poziva REM-u da utvrdi da li je tokom intervjua predsednika Republike, Aleksandra Vučića, na TV PRVA 18.2. u Jutarnjem programu došlo do kršenja REM-ovog Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga, sproveo monitoring emisije i rezltate dostavio REM-u, Predsedništvu Republike Srbije i autorki intervjua.

Do današnjeg dana nismo dobili odgovor da su navedeni primili naša e-mail obraćanja. Odgovor od voditeljke je stvar poslovne kulture televizije na kojoj radi, dok je ponašanje REM-a i Predsedništva ozbiljan definisano zakonom, jer se radi o državnim organima i predstavlja administrativni propust, jer nismo dobili zahtevane zavodne brojeve predstavki.

U opisanom ambijentu jedini izbor je ostao da se obratimo javnosti i saopštimo nalaz BIRODI monitioringa, koje su dostavljene nadležnim institucijama.

Važno je da naglasimo da je monitoring gostovanja predsednika Republike sproveden po međunarodno uporedivoj metodologiji MEMO98, koja je usklađena sa principima Venecijanske komsije, ODIHR-a i Direktoratom za ljudska prava Evropske komisije. 

Monitoring koji smo sproveli pokazuje da je predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, od ukupno 2377 sekundi bio predstavlje sa 82,9% pozitivnog, 17, 1% neutralnog i 0% negatiovnog vremena tokom intervjua na TV PRVA! Ovaj nalaz govori da su prekršeni pre svega:
član 4 – Pružalac medijske usluge dužan je da obezbedi slobodno, istinito, objektivno, potpuno i blagovremeno informisanje, a naročito da vesti i programi aktuelnosti istinito i objektivno predstavljaju činjenice i događaje i da podstiču slobodno formiranje mišljenja. i
član 8 – Ako se u programu objavljuje informacija u vezi sa kojom određeno lice ima opravdan interes da se izjasni, a naročito ako se iznose navodi o nestručnosti, nemoralnom ili nezakonitom postupanju ili je reč o raspravi koja uključuje sukob mišljenja ili stavova, pružalac medijske usluge je dužan da pruži mogućnost tom licu da odgovori na objavljenu informaciju, odnosno da učestvuje u raspravi na ravnopravan način.

Upravo ovaj nalaz je bio motiv zašto smo se autoru intervjua na RTS-u obratili ne sa pitanjima za predsednika Republile, već sa izvorima (rezultatima monitoringa i analize integriteta izbornog procesa), koji su mogli da pomognu u smanjenju prepozitivnog i reklamnog, odnosno suprotnog REM-ovom pravilniku načina izveštavanja koje nije prikladno demokratskim društvima.

Rad BIRODI-a je u funkciji ostvarivanja člana 51 Ustava Republike Srbije koji garantuje potpuno, blagovremeno i potpuno informisanje kao pravo građana, a koje je prema našim istraživanjima ugorženo prema mišljenju 4/5 građana Srbije nezavisno od stranke za koju glasaju na izborima, starosti, obrazovanja i dela Srbije u kojem žive, odnosno medija preko kojeg se informišu.

Share this post


Pretraži