Neophodan intergitet institucija i sankcionisanje neizvršavanja zakonskih i strateških obaveza

Neophodan intergitet institucija i sankcionisanje neizvršavanja zakonskih i strateških obaveza

Prema dostupnoj statistici na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije samo 57% institucija koje su obveznice planova integriteta po Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije (član 59.) je ispunilo zakonsku obavezu i izradilo plan integriteta.

 

Posmatrajući na nivou 14 sistema jasno se vidi da su zdravstvo, javna preduzeća i oblast sporta i kulture, odnosno javna preduzeća i privreda oblasti u kojima je spremnost za unapređenje integriteta kao mehanizma prevencije korupcije najmanja.

 

U prilog ovoj tezi govore nalazi iz Tabele 1 u kojoj su predstavljeni podaci o procentu institucija koje nisu na nivou sistema usvojile plan integriteta odnosno broj institucija na nivou sistema koji nisu ispunile ovu zakonsku obavezu.

 

Tabela 1. Neusvojenost planova integriteta izražen u relativnom i apsolutnom iznosu

Untitled1

Imajući u vidu da se Srbija nalazi između tribunske (faza u kojoj borbu protv korupcije vode pojednici, ne retko van institucija i gde napredak zavisi od političke volje) i institucionalno-noramtivne faze u borbi protiv korupcije (institicije postupaju autonomno prema usvojenim zakonima i tako sprovode mere sakcionisnaja i prevencije) od nemerljivog značaja je da se s jedne strane, ojača integritet institucija, a sa druge strane da se obezbede uslovi koji garantuju poštvanje poštojećeg antikorupcijskog zakonodavstva, kao i sistema za sankcionisanje njegovog nepoštovanja.

 

Sam čin nepštovanja antikorupcijskih zakona je svojevrsan čin koruptivnog ponašanja u čemu i sama država postaje saučesnik ukoliko ne obezbedi sankcionisanje takvog ponašanja.

 

Zato na osnovu napred navedenog, zahtevamo da Agencija za borbu protiv korupcije da uslovni rok od dva meseca institucijama, obveznicama planova integriteta, da urade planove integriteta ili bi u suprotnom nakon isteka ovog roka bilo uskraćeno finansiranje iz budžeta republike, pokrajine ili lokalne samouprave. Za ovakvu meru tražimo podršku ministarstva finansija, koje je formalno nadležno za sprovodjenje ove mere. Takođe, odgovorna lica za izradu planova integriteta moraju biti pozvana na odgovornost od strane osnivača i u zavisnost od konteksta zatevamo da budu ili smenjeni ili javno opomenuta.

 

Građani Srbije nisu dužni da plaćaju rad institucija koje nisu spremne da unaprede svoj integritet i smanje prostor za korupciju, čime građane dovode u situaciji da kroz korupciju duplo plaćaju rad ovakvih institucija dovodeći sebe u marginalana i diskriminatorski položaj. Institucije bez adekvatnog integriteta nisu u prilici da sprovode Zakon o javnim nabavkama i pruže adekvatnu zaštitu uzbunjivačima.

 

Biro za društvena istraživanja traži da isti model sankcionisanja bude uveden i za Akcioni plan za primenu Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije o čijem sprovođenju će brinuti Agencija za borbu protiv korupcije i Savet za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije.

 

U Beogradu 2.1.2014.

Share this post


Pretraži