Analizirati ne samo 24 nego “2004 +” privatizacije – saopštenje

Analizirati ne samo 24 nego “2004 +” privatizacije – saopštenje

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) počeo je proces monitorisanja proaktivnog pristupa u ostvarivanju prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, tako da će u narednom periodu o državnih tela i organa tražiti dostavljanje informacija u elektronski pretraživim bazama koje su relevantne za praćenje društvenih, političkih, pravnih, kulturnih i ekonomskih procesa i fenomena. Dobijene baze će biti statistički analizirane, a analize dostavljane javnosti.

 

Na ovaj način Biro za društvena istraživanja želi da postigne dva cilja:

 

1.    Da testira da li kod državnih organa postoji svest i volja da se primeni proaktivan pristup u davanju informacija, što znači da se ovim želi utvrditi da li su od strane državnih organa tražiocima informacija dostupne samo informacije u formatu koje propisuje Zakon o slobodnom pristupu informacijama, ili je od državnih organa i tela moguće dobiti informacije u formatima koji omogućavaju elektronsku pretragu kao pretpostavku za statističke analize;

 

2.    Da na, nadamo se, dobijenim podacima izvrši statističku analizu podataka koja će biti nesumnjiv argument u oceni procesa privatizacije kao najznačajnijeg procesa u ekonomskoj sferi, koji ima veliki uticaj na građu društvene strukture tranzicionog društva. Zato je neograničen pristup ovoj bazi ne samo sredstvo evaluacije procesa privatizacije, već neizmerno važan izvor za analizu ekonomske i društvene tranzicije u Srbiji.

 

BIRODI je Agenciji za privatizaciju 10. februara 2014. godine uputio zahtev u kome se traži informacije o svim sprovedenim privatizacijama od 2001. godine u elektronskoj i pretraživoj bazi, koja je informatička osnova za pretraživu i neanalitičnu bazu na sajtu Agencije za privatizaciju.

 

Koristimo priliku da naglasimo da je dobijenje ove baze u direktnoj korelaciji sa stvarnom voljom za borbu protiv korupcije. Pored 24 slučaja potencijalne korupcije, među kojima ima i slučajeva privatizacije, a na koje je ukazao Savet za borbu protiv korupcije i koji se razmatraju nakon pritiska Evropske Unije, smatramo da je na ovaj način uz minimalno uložen napor moguće doći kako do fenomenologije korupcije u privatizaciji, tako i do potencijalnih tačaka koje bi samo tužilaštvo moglo da ispita u predistražnom postupku. Sve ovo u okvru proaktivnog pristupa koji je jedan od elementa reforme koja se nalazi pred tužilaštvom u okviru procesa pridruživanja EU.

 

Biro za društvena istraživanja o ovoj incijativi upoznaće Poverenika za informacije od javnog značaja kod koga želi da pokrene inicijativu izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja kako bi i davanje depersonalizovanih baza podataka, koje bi garantoval nekršenje Zakona o zaštiti podataka  o ličnosti, bilo zakonski uređeno na pozitivan način.

 

Pokretanje ove incijtive je u funkciji praćenja i zagovoranja pre svega odgovornosti izvršne, zakonodavne i sudske vlasti, ali i evalucije i zagovaranja promena civilnog društva u okviru pristupanja EU. Zbog toga BIRODI u konkrentom slučaju, kao i pri iniciranju izmene zakonskog okvira u pravcu proaktivnog pristupa u davanju informacija od javnog značaja, očekuje podršku i pomoć Vladine Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

 

Preuzmite saopštenje: Saopstenje BIRODI neophodan proaktivan pristup u davanju informacija od javnog znacaja

 

Preuzmite zahtev za pristup informaciji od javnog značaja: Zahtev za pristup informaciji od javnog znacaja

Share this post


Pretraži