BIRODI: Izbor direktora Agencije za sprečavanje korupcije primer korumpiranja borbe protiv korupcije, konkurs poništiti!

BIRODI: Izbor direktora Agencije za sprečavanje korupcije primer korumpiranja borbe protiv korupcije, konkurs poništiti!

Aktuleni izbor direktora Agencije za sprečavanje korupcije predstavlja čin korumpiranja borbe protiv korupcije.
Ovo govorimo sa pozicije organizacije koja je postoječi konkursni model izbora članova osmislima za lokalna antikorupcijska tela, a koje je ugradila u Zakon o sprečavanju korupcije za izbor članova Veća Agencije (članovi od 22 do 24) i direktora (članovi od 11 do 13).
Suština konkursnog načina izbora je da se u transparetnom i kompetitivnom ambijenti gde se izbegava i reguliše sukob interesa izabere na osnovu jasno definisanih kriterijuma koji odslikavaju stvarne potrebe borbe protiv korupcije izabere kandidat koji imaju pre svega: građanski i profesionalni integritet, stručne i profesionalne resurse, odnosno imaju ili svojom profesionalnom karijerom i ponuđenim rešenjima garantuju da će dati najbolji mogući doprinos borbi protiv korupcije.
Nakon izbora za članova Veća Agencije koji je sproveden na način koji je bio suprotan navedenim principima, ista situacija se ponavlja kada je u pitanju i izbor direktora Agencije za psrečavanje korupcije.
Konkurs je raspisan od strane Ministarstva pravde, a koji sprovodila Pravosudna akademija bez adekvatne promocije u medijima. Rezultat toga je da se na tako nepromovisan konkurs prijavilo šest kandidata. Na testiranje je došlo tri kanditata, od koji su dva iz Agencije za sprečavanje korupcije, aktuelni direktor i aktuelni zamenik direktora;
Za članove Komisije za izbor direktora Agencije za sprečavanje korupcije su izabrani javni funkcioneri (sudija i javni tužilac), koji su u kao javnih funkcioneri u nadležnosti postupanja budućeg direktora Agencije za sprečavanje korupcije (član 9 Zakona o sprečavanju korupcije) čime je došlo do kršenja člana 40 Zakona o sprečavanju korupcije stav 2, tj. izabrani direktor je došao u zavisan položaj spram sudije i javnog tužioca, koji su učestovali u procesu izbora direktora;
Komisija za izbor direktora Agencije za sprečavanju korupcije nije imala javno dostupan akt koji je regulisan njen rad, odnosno akt kojim je regulisan način evaluacije kandidata. To je bilo vidljivo tokom intervjuisanja članovi Komisije za izbor direktora Agencije za sprečavanju korupcije, jer članovi Komisije nisu imali jasan sistem (istih) pitanja za sve kandidate. Takođe, članovi Komisije nisu imali pitanja kojima bi utvrdili kredibilitet kandidata za direktora Agencije za kandidate koji su do sada bili na funkciji direktora i zamenika, a imajući u vidu stagnaciju i pad borbe protiv korupcije u Srbiji. Izostanak jasnih kriterijuma je vidljiv u skromnim i deskriptivnim obrazloženjima evaluacije kandidata. U prilog tome ide i činjenica da je arbitrarno jednom kandidatu kao minus stavlja naglašavanje potreba za podrškom borbi protiv korupcije iz međunarodne razvojne pomoći iako su sva tri kandidata ukazivali na značaj ove vrste pomoći kako do sada, tako i u budućnosti. Inače, navedeni kandidat je imao najdetaljnije pripremljen program rada od sva tri kandidata.
Zbog svega navedeno, a i činjenica da integritet javne funkcije pre svega određuje način izbora, tražimo da Ministarstvo pravde koje je raspisalo navedni konkurs ga poništi i raspiše novi koji će biti sproveden na transparentan način, tj. da će biti adekvatno promovisan i što će rezultirati javljanjem na konkurs kvalitetnih kandidata, koji će biti selektirani od komisije čiji članovi neće biti osobe na koje se primenjuje Zakon o spečavanju korupcije i koji će izbor kandidata izvršiti na osnovu jasnih i merljivih kriterijuma koji su odraz potrebe za borbom protiv korupcije u državi sistemske korupcije.
BIRODI će nastaviti da ukazuje na urušen integritet konkusa što u Srbiji, ali i kod međunarodnih organizacije, jer ne želimo da model koji smo naparvili i testirali i pri tome je dao veoma pozitivne rezultate u slučaju Lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF) Niš bude instrument antikorupcijske lakrdije, tj. smejanja u lice svim onima koji suštinski pokušavaju da pomognu da se Srbija izbori sa sistemkom korupcijom.

Share this post


Pretraži