BIRODI: Poništiti intervjue kandidata za izbor direktora Agencije za sprečavanje korupcije zbog sukoba interesa člana Komisije!

BIRODI: Poništiti intervjue kandidata za izbor direktora Agencije za sprečavanje korupcije zbog sukoba interesa člana Komisije!

Biro za društvena istraživanja – BIRODI poziva Pravosudnu akademiju da poništi održane intervju sa kandidatima za direktora Agencije za sprečavanje
korupcije (u daljem tekstu Agencija), zbog činjenice da je intervjue kao član Komisije za izbor direktora Agencije sprovodio i u evaluaciji učestvuje javni tužilac, Dobroslav Milovanović, koji je prema podacima Agencije  i javni funkcioner. Time je povređen član 40 Zakona o sprečavanju korupcije, stavovi 1 i 2 koji glase:

  • Javni funkcioner dužan je da javni interes ne podredi privatnom, da se pridržava propisa koji uređuju njegova prava i obaveze i stvara i održava poverenje građana u savesno i odgovorno obavljanje javne funkcije.
  • Javni funkcioner ne sme biti zavisan od lica koja bi mogla da utiču na njegovu nepristrasnost, niti da koristi javnu funkciju zarad sticanja bilo kakve koristi ili pogodnosti za sebe ili povezano lice.

Imajući u vidu da je Milovanović kao javni tužilac i javni funkcioner, on je svojim učešćem u intervjuisanju i evaluaciji kandidata za direktora Agencije prekršio član 40 navedenog zakona, jer će se izabrani direktor Agencije starati o primeni zakona, koji se odnosi i na Milovanovića kao javnog funkcionera.
Ono što dodatno utiče na integritet izbora direktora Agencije je to što u Pravilniku o izboru direktora Agencije kojeg je donelo Ministarstvo pravde ne postoji jasni kriterijumi, odnosno praksa regulisanja sukoba interesa pri izboru direktora Agencije za sprečavanje korupcije
Sve navedeno, uz odsustvo promocije konkursa i činjenice da je se prijavilo 5 kandidata, a da u procesu izbora učestvuje tri od koji su dva aktuelni direktor i njegov zamenik, dovodi u pitanje integritet izbora direktora Agencije za sprečavanje korupcije.

BIRODI je organizacija koja je osmislila konkursno biranje članova antikorupcijskih tela na lokalnom nivou, a država, tačnije Ministarstvo pravde, ga preuzela i stavila u Zakon o sprečavanju korupcije. Nedosledna primena antikorupcijskih zakona je vid korupcije.

Predlažemo da se izabere nova Komisija na osnovu jasno definisanih kriterijuma, regulisanih i sprečenih sukoba interesa između članova Komisije i kandidata za direktora Agencije, odnosno da članovi Komisije ne budu javni funkcioneri na koje se primenjuje Zakon o sprečavanju korupcije.

Share this post


Pretraži