Nacionalna strategije za borbu protiv korupcije legalizuje korupciju na nivou gradova i opština!

Nacionalna strategije za borbu protiv korupcije legalizuje korupciju na nivou gradova i opština!

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) poziva narodne poslanika u Skupštini Srbije da usvoje predloženu Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije za period 2013. – 2018. godina, ali i da iniciraju izmenu Akcionog plan za primenu ove strategije kojim se predvida da stalna radna tela za borbu protiv korupcije budu sastavljena od odbornika na nacin da umesto njih clanovi ovog tela budu predstavnici medija, strukovnih udruženja, civilnog društva, akademske zajednica i predstavnika institucija i organa lokalane samouprave koji su pokazali antikorupcijskih integritet.

Naime, Biro za društvena istraživanja (BIRODI) je u proteke tri godine radio na uspostavljanju lokalnih planova za borbu protiv korupcije u 13 gradova i opština i na taj nacin „radio posao države“, tacnije lokalnih samouprave koje su bile u obavezi da sprovode tada važecu antikorupcijsku strategiju. Citav proces izrade planova i realizacije antikorupcijskih mera je finansijski podržan od strane medunarodnih donatora, tako da su gradovi i opštine i na ovaj nacin bili na dobitku. Sa zadovoljstvom konstatujemo da postoji interesovanje novih lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva da iniciraju izradu lokanog plana za borbu protiv korupcije ne samo iz Srbije vec iz država regiona.

Nalazi iz Izveštaja o sprovodenju lokalnih planova za borbu protiv korupcije[1] su citirani u godišnjem Izveštaju Agencije za borbu protiv korupcije što nas cini ponosnim, jer smo upravo na taj nacin dobili satisfakciju i priznanje za rad.

Takode želimo da naglasimo da na pocetku izrade predloga Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, lokani nivo vlasti nije bio prepoznat kao bitan, ali naša argumentacija i podrška koju smo dobili od Agencije za borbu protiv korupcije i medunarodnih organizacija koje prate proces izrade Strategije je rezultirao da lokalni nivo bude ukljucen.

Argumenti koji naš zahtev cine opravdanim i neizbežnim da se usvoji su:

  • Na konsultativnom sastanku koji se bavio izradom Akcionog plana, usvojen je predlog Biroa za društvena istraživanja da borbu protiv korupcije vodi i koordinira telo koje ce biti multisektrorskog karatera sastavljeno od predstavnika civilnog društva, medija, akademske zajednice, gradana – uzbunjivaca i predstavnika lokalne samouprave koji su pokazali antikorupcijski integritet;
  • U prilog neefikasnosti „partijsko-politickog modela“ borbe protiv korupcije se ugleda i u nefunkcionisanju tela koja se staraju o primeni Kodeska lokalnih funkcionera i Kodeksa lokalnih javnih službenika, koja su postavljena po partijskom kljucu;
  • Jedina lokalna samouprava koja ima lokalno telo za borbu protiv korupcije sastavljeno po partijskom principu, grad Zrenjanin, ne sprovodi aktivnosti iz usvojenog Lokalnog plana i odbija saradnju;
  • Inicirajuci i sprovodeci lokalne planove za borbu protiv korupcije BIRODI je sprovodio orijentaciona istraživanja o stanju korupcije i borbe protiv korupcije na nivou lokalnih samouprava. U tim istraživanjima lokalne politicke stranke i institucije lokalne samouprave suod gradana prepoznate kao izvor korupcije, a ne kao akter u borbi protiv korupcije

Zaista je teško obrazloživo zašto država ne želi da preuzme praksu koja je tri godine tesirana, izradena u participativnom procesu i dobila svoju verifikaciju, a predlaže model koji je generator korupcije, posebno na nivou koji je do sada bio bez antikoruptivne zaštite i služio za izvoz korupcije sa republickog niova. Ovakvim rešenjem izvoz korupcije na lokal ce dobiti institucionalizovanu I legalnu formu. Takode, na ovaj nacin ce ideja “spuštanja” borbe protiv korupcije na lokalni nivo kako bi ona bila na dohvat ruke gradanima biti obesmišljena, jer kao što smo naveli gradani, buduci uzbunjivaci nece imati poverenje u telo ciji je integritet upitan. Bez poverenja u integritet antikorupcijskih tela, nema borbe protiv korupcije. Opstajanje aktuelnog rešenja na direktan nacin se obesmišljava borba protiv korupcije i nastavlja praksa partizacije borbe protiv korupcije za koju smo verovali da je otišla u istoriju sa Zakonom o finansiranju politickim strankama (2004. godine). Rezultat ovakvog rešenja ce biti da cemo  2018. godine imati oslobadanje države od korupcije, ali zarobljene gradove korupcijom.

 

 

Share this post


Pretraži