Premijeru, sprečite diskreciono i suprotno interesu građana trošenje javnog novac u Nišu za medije u vreme izborne kampanje

Premijeru, sprečite diskreciono i suprotno interesu građana trošenje javnog novac u Nišu za medije u vreme izborne kampanje

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) poziva premijera i koordinatora borbe protiv korupcije, Aleksandra Vučića, da koristeći svoju, pre svega nesumljivu političku moć, spreči da se po drugi put za manje od godinu dana potroši ukupno više od 100.000.000 dinara na finansiranje medijskih sadržaja koji su u funkciji promocije lokalne samouprave kojom upravlja stranka čiji je Vučić predsednik i sa njima partijski i interesno povezani vlasnici medija, a sve to suprotno zakonu, koji definiše da se ovaj novac koristi za zaštitu interesa građana u medijima.

U prilog ovome govore:

• Činienice da se članovi Stručne komisije biraju bez jasnih kriterijma uz diskreciono postupanje načelnika gradske uprave za kulturu, na koga se prema našim saznanjima vrše neprimereni pritisci od vlaniska medija;

• Tako izabrana Stručna komsija odbija da poštuje Lokalni plan za borbu protiv korupcije, koji predviđa sprovođenje mere „Građanskog posmatrača“, odnsono prisustvo predstavnika javnosti kojeg bira Lokalni antikorupcijski forum (LAF-u), nezavisno telo lokalne samouprave za borbu protiv korupcije;

• Činjenice da Stručna komsija bira projekte bez jasno i precizno definisanih kriterijuma čime se dodatno dovodi u pitanje integritet procesa i kvalitet donetih odluka koje treba da štite interes građana;

• Činjenic da ne postoji efikasan mehanizam monitorisanja medijskih sadržaja što omogućava da se umesto zaštite i promocije interesa građana vrši prikrivena ili otvorena promocija lokaln samouprave i gradskih funkcionera;

• Činjenica da lokalna samouprava umesto podrške LAF-u u evaluciji projekta, kao evaluatora angažuje pravno lice sa kojim ima poslovne odnose;

• Nalazi monitoringa medijskih sadržaja koje su sproveli BIRODI i LAF, bez ičije materijalne i tehničke podrške, su da mediji koji su dobili najviše novca, su mediji koji su najmanje radili na ostvarivanju javnog interesa, odnosno najviše bavili promocijom lokalne samouprave, a ne zaštitom javnog interesa u mediji što je bila zakonska obaveza;

• Zbog pokrenutog monitoringa LAF je predmet cenzure medija koji su dobili najviše novca na konkursu za zastitu javnog interesa u medijima, a borba protiv korupcije je kao takva definisana kao tema od javnog interesa;

• Odbijanje lokalne samouprave da prihvati preporuke koje je dao LAF kao telo lokalne samouprave zaduženo za borbu protiv korupcije u delu prepruka za kriterijume za izbor članova Stručne komisije i kriterijume za izbor projekata;

Imajući u vidu da se radi o jednom od najvećih medijskih konkursa u Srbiji, kao i da se konkurs raspisuje u vreme predizborne kampanje, apelujemo da se angažujete i da u konsultaciji sa Ministarstvom kulture i informisanja sprečite realizaciju ovog konkursa oko kojeg se situacija dodatno komplikuje.

Naime, jučerašnje neprihvatanje Građanskog posmatrača kao i na prošlogodišnjem konkursu od strane novoizabrane Stručne komsije većinom od dva na prema jedan člana rezultiralo je ostavkom Petra Jeremića iz UNSa na mesto člana čime je pokazo osećaj za javni interes značaj i značaj poštovanja integriteta profesije. Ostavkom Petra Jeremića Stručna komsija je izgubila legalitet, a pravni okvir za takve slučajeve ne postoji.

U nadi da će Srbije biti država sistemske borbe protiv korupcije, a ne država čija borba protiv korupcije zavisi pre svega od pofesionalnog integriteta pojedinca, zahtevamo da pomognete da se realizuju preporuke LAFa, tako što će se nova Stručna komsija biti izabrana po kriteijumima koje je definisalo ovo nezavisno telo za borbu protiv korupcije Grada Niša, koje je uzus za lokalna tela za borbu protiv korupcije koja su predviđena Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije.

Share this post


Pretraži