Živorad Branković
02
January
2014

Živorad Branković istaknuti je borac protiv korupcije i kriminala, što je u više navrata dokazao, ugrozivši bezbednost i egzistenciju, sebe i svoje porodice. U borbi protiv nezakonitosti bio je izložen oštroj odmazdi. Ovo nije promenilo njegov stav i volju za iskorenjavanjem korupcije iz našeg društva, a počevši od “svog” dvorišta. Njegova dela primer su hrabrog i upornog građanskog aktivizma u borbi za zdravo društvo.

 

Gospodin Branković, pravnik i diplomirani specijalni pedagog iz Zaječara, svoju bogatu profesionalnu karijeru izgradio je na različitim funkcijama u okviru Ministarstva pravde i državne uprave u periodu od 1985. do 2011.godine, sa prekidima. U međuvremenu bavio se pravnim zastupništvom u okviru private firme “ŽAD”, a bio je angažovan i od strane GTZ International Services kao ekspert zа jаčаnje institucijа u petnаest opštinа Istočne Srbije. Kao aktivista brojnih nevladinih organizacija, radio je na programima reforme sistemа izvršenjа krivičnih sаnkcijа,  borbe protiv korupcije i zаštite ljudskih prаvа ugroženih grupа. Autor je više  stručnih rаdovа iz oblаsti izvršenjа krivičnih sаnkcijа, a bio je i osnivаč i koordinаtor Grаđаnskog sаvetа opštine Zаječаr. Zа svoj rаd više putа je nаgrаđivаn i pohvаljivаn.

 

Nepristajanjem na potčinjavanje nezakonitim naredbama i postupcima, već postupanjem isključivo u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije, Branković je bio izložen ozbiljnim pritiscima, šikaniranju i otvorenim pretnjama. Na funkciji upravnika Kazneno popravnog zavoda Niš Branković je obelodanio da vaspitači u ovoj ustanovi primaju mito, a stražari koriste zatvorenike za krađu državne imovine. Branković je podneo pet krivičnih prijava za zloupotrebu službenog položaja i pokrenuo 48 disciplinskih postupaka, nakon čega mu je na nezakonit način prekinut radni odnos u KPZ Niš. Kroz sličnu situaciju Branković je već prošao 1996. godine kada je smenjen  sa mesta upravnika Okružnog zatvora u Zaječaru.

 

Preduzimanjem mera na suzbijanju kriminala i korupcije od strane lica na poslovima izvršenja krivičnih sankcija i stvaranjem uslova dostojnih čoveka, za pogodniji život i rad, resocijalizaciju i rehabilitaciju lica lišenih slobode, Branković i njemu bliski saradnici radili su na usklađivanju institucija Republike Srbije sa evropskim standardima.

 

I pored brojnih onemogućavanja, uskraćivanja i osujećivanja koja su mu činjena od strane vršioca kako izvršne tako i sudske vlasti RS, a na protivustavan i protivzakonit način, Živorad Branković očuvanog integriteta i karaktera nastavlja borbu, obraća se medijima, Agenciji za borbu protiv korupcije, Zaštitniku građana, Povereniku za informacije od javnog značaja, kao i Uprаvnom sudu. Presudom Upravnog suda početkom 2013. godine poništeno je nezаkonito rešenje pređašnje Ministarke prаvde Republike Srbije, Snežane Malović, kojim mu je prestаo rаdni odnos nа mestu uprаvnikа KPZ Niš. Vođen parolom da “samo sistemski pristup u borbi protiv korupcije može da dovede do njenog efikasnog suzbijanja”, Branković  se i danas aktivno zalaže za “temeljno čišćenje” zatvora u Srbiji od korupcije, kriminala i neprofesionalnog ponašanja zatvorskih službenika.

 

Svojim postupcima Živorad Branković pomogao je društvu i državi u očuvanju zajedničkih interesa i usmerio pažnju javnosti na slične probleme i potrebu za njihovim rešavanjem.

 

HRONOLOŠKI PRIKAZ SLUČAJA:

Hronoloski prikaz slucaja

Formular Agencija -01.08.2012.

Odgovor Agencije za bor korup

Zahtev za za_titu 16.4.2013.

Zahtev direktorki za hitnu za_titu od odmazde 16.06.2013.

Odgovor Agencije 19.06.13.

Prituzba od 30.06.2013.god.

Odgovor od 07.08.2013.

Pismo T. Mišcevic – 28.11.2013.

Odgovor Vlade RS od 23.12.2013

Resenje ZKV od 30.12.2013.

Resenje ministra

Odgovor MPDU Vladi od 16.01.2014.

Dopis sa dokazima

 

Obraćanje Živorada Brankovića učesnicima Godšnje konferencije Biroa za društvena istraživanja “Gradovi protiv korupcije” – 23.12.2013:  Zivorad Brankovic – obracanje

@ 02.01.2014
  • 2074 View
  • Komentari su onemoguceni.