Vlada Srbije usvojila BIRODI predloge

Vlada Srbije usvojila BIRODI predloge

Vlаdа Republike Srbije donelа je Zаključаk o usvаjаnju Akcionog plаnа zа sprovođenje Nаcionаlne strаtegije zа borbu protiv korupcije u Republici Srbiji zа period od 2013. do 2018. godine.

Svаko poglаvlje Akcionog plаnа sаstoji se od tаbelа u kojimа su definisаne аntikorupcijske mere, ciljevi, rokovi, potrebnа sredstvа i nаdležni orgаni zа sprovođenje merа.

Akcionim planom obuhvaćeni su i predlozi Biroa za društvena istraživanja koji se odnose na lokalni nivo borbe protiv korupcije:

 

  • nije potrebno menjati Zakon o lokalnoj samoupravi kako bi se uspostavilo telo za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou, jer za kvalitet rada takvog tela nije od presudnog značaja njegov pravni status, već integritet koji nastaje kao posledica sprovođenja antikorupcijskih aktivnosti koje su definisane u Lokalnom planu za borbu protiv korupcije;
  • neprihvatljivo je da u lokalnim telima za borbu protiv korupcije budu isključivo odbornici kao jedini članovi, odnosno prihvaćen je stav da integritet i dokazan antikoruptivni aktivizam budu glavni kriterijumi za izbor članova, što ce biti konkretizovano u izradi modela Lokalnog plana za borbu protiv korupcije koji prema Akcionom planu treba da u saradnji za Stalnom konferecijom gradova i opština i organizacijama civilnog društva uradi Agencija za borbu protiv korupcije. Ovaj stav BIRODI-ja podržan je od Stalne konferecije gradova i opština.

Akcioni plan možete preuzeti ovde: Akcioni-plan-protiv-korupcije-13-18-sl-glasnik

Share this post


Pretraži