BIRODI: REM-ov predlog metodologije merenja tonaliteta neprecizan, rezultat monitornga već sada vidljiv – mediji neutralno izveštavaju o izbornim akterima!

BIRODI: REM-ov predlog metodologije merenja tonaliteta neprecizan, rezultat monitornga već sada vidljiv – mediji neutralno izveštavaju o izbornim akterima!

Raduje činjenica da je REM našao pravni osnov da posle 2016. godine, u skladu sa članom 24 Zakona o elektronskim medijima, nastavi da monitoriše i i po odluci Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u mašinski čitljivom formatu objavljuje rezultate monitoringa i time doprinese integritetu izbornog procesa. Upravo prestanak monitoringa pružalaca medijskih usluga od 2016. godine tokom izbornog procesa uticalo na pad kvaliteta izveštavanja što je konstatovano kako u izveštajima BIRODI-a, tako i u izveštajima ODIHR-a.  Upravo to je bio jedan od razloga što je Srbija imala EU posredovanje sa ciljem između ostalog REM vrati svojoj zakonskoj nadležnosti i nakon deset godina BIRODI zagovaranja da REM počne da pored vremenske zastupljenosti aktera u prilogu meri i tonalitet izveštavanja o izbornim akterima.
Naime, iz dokumenta kojim se definiše metodologija praćenja  izveštavanja pružalaca medijskih usluga (PUM),  se može zaključiti da će predmet posmatranja biti  tonalitet izveštavanja novinara, koje je najčešće neutralan.
Imajući u vidu da su učesnici posmatranog priloga i javni funkcioneri, odnosno izborne liste, ovakvom metodologijom van REM-ovog ovako definisanog posmatranja će ostati delovi priloga u kojem su akteri, a pre svega javni funkcioneri, odnosno političari i političke stranke koje čine izborne liste, u kojima oni pričaju pozitivno ili neutralno o sebi ili pozitivno, neutralno ili negativno o drugima o drugim akterima.
Jeidnica monitoringa tonaliteta ne može da bude samo novinar, već svi akteri u prilogu za koji se meri vreme zastupljenosti, bilo da su aktivno (govorili u prilogu) ili pasivno (o njima se govorilo u prilogu, a nisu prisutni ili su bili prisutni „na slici“, a nisu ništa govorili)!
Na osnovu desetogodišnjeg merenja po metodologiji koja je medjunarodno uporediva, ubeđeni smo da će rezultat REM-ove metodologije biti da su mediji neutralni, što i BIRODI nalazi pokazuju, ako se meri samo postupanje novinara u prilogu, koji svoju ulogu često svode na držanje mikrofona!
Tražimo do REM-a odgovor zašto je BIRODI u navedenom dokumentu jedini od aktera boldiran. Ne znamo da li je u pitanju namera ili greška, odnosno omaška, koja po Zigmundu Frojdu mnogo govori kakav je (iracionalan) stav REM-a prema BIRODI-u.

Share this post


Pretraži