BIRODI: Sprečiti funkcionersku kampanju republičkih javnih funkcionera na lokalnim izborima i pružiti podršku uzbinjivačima u izbornom procesu!

BIRODI: Sprečiti funkcionersku kampanju republičkih javnih funkcionera na lokalnim izborima i pružiti podršku uzbinjivačima u izbornom procesu!

Biro za društvena istraživanja poziva Agenciju za sprečavanje korupcije da skladno članovima 40 i 50 Zakona o sprečavanju korupcije sankcioniše svako postupanje javnih funkcionera, koji nisu kandidat za odbornike, u slučaju da javnu funkciju prilikom svog nastupa ili davanjem izjava u medijima, odnosno organizovanjem i/ili učešćem na događajima, koji su aktivnosti bilo kojeg javnog funkcionera, koriste za promociju izborne liste ili kritiku učesnika lokalnih izbora, odnosno za pozivanje da se ne glasa na ovogodišnjim lokalnim izborima. Ovo se odnosi i na organizovanje aktivnosti koje su u funkciji promocije određene izborne liste u javnim prostorima, tj. državnim zgradama (Narodnoj skupštini, Vladi Republike Srbije, ministarstvima, lokalne samouprave)

Pozivamo REM da u jedinstvenom obavezujućem upustvu za sve pružaoce medijskih usluga propiše zabranu da elektronski mediji prenose izjave javnih funkcionera, koji nisu kandidati za odbornike, a čije izjave/medijski i javni nastupi imaju za cilj pružanje pomoći jednoj od izbornih listi. U obavezujućem upustvu treba da se uvede obaveza da se kandidati za odbornike nezavisno od javne funkcije kada govore u funkciji lokalnih izbora potpisuju kao kandidati izborne liste na kojoj se nalaze, a ne kao javni funkcioneri.

Pozivamo sve državne organe uključujući i one koji se staraju o izbornom procesu, ali i političke stranke, medije, agencije za marketing, agencije za istraživanje javnog mnjenja i organizacije civilnog društva koje nadziru izbore, a imaju više od deset stalno zaposlenih, da prema Zakonu o zaštiti uzbunjivača na vidnom mestu (internet prezentaciji i u svojim prostorjima) istanku akt kojim je regulisano unutrašnje uzbunjivanje i kontakte osobe zadužene za prijem informacije od strane uzbinjivača. Pozivamo Ministarstvo pravde da sprovede kampanju o pravima uzbunjivača u izbornom procesu.

Napred navedeni predlozi su u funkciji realizacije ODIHR-ovih preporuka broj pet (sprečavanja zloupotrebe javne funkcije za potrebe izborne kampanje stranke čiji je član javni funkcioner), odnosno preporuke broj sedam, koja se tiče da sprečavanja zastrašivanja i pritisaka na birače, uključujući i zaposlene u javnim i državnim institucijama i preduzećima, kao i potrebe da se  ojačaju mehanizmi nadzora integriteta izbornog procesa.

Share this post


Pretraži