Novine u Strategiji za borbu protiv korupcije

Novine u Strategiji za borbu protiv korupcije

Biro za društvena istraživanja pozdravlja usvajanje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u čiji finalni tekst je ugrađen deo naših predloga.

Prvi, u cilju dencetralizacije i veće pristučnosti borbe protiv korupcije kao akter u borbi protiv korupcije prepoznat je lokalni nivo, odnosno gradovi i opštine. Taj nivo državne uprave je idealan za jačanje legitimiteta borbe protiv korupcije, koja je jednako bitna za uspostavljanje pravnog okvira za borbu protiv korupcije. Da bi se ovo ostvarilo potrebno je nastaviti sa praksom koju je Biro za  društvena istraživanja (BIRODI) inicirao u deset lokalnih samouprava i kojom je predviđeno da se na nivou gradova i opština osnuju skupštinska tela koja će imati institucionalno-normativnu autonomiju, biti u koordinaciji sa Agencijom za borbu protiv korupcije i Savetom za borbu protiv korupcije i gde će glavni kriterijum za članstvo biti lični i profesionalni integirtet, odnosno doprinos borbi protiv korupcije. O ispunjenosti ovih kriterijuma bi odlučivali aktuelni članovi u saradji sa Agencijom za borbu protiv korupcije i Savetom za borbu protiv korupcije u formi godišnjeg izbora.

Drugi usvojeni predlog Biroa za društvena istraživanja je regulisanje privatno-javnog partnerstva koje može biti nova tačka korupcije na način što će biti instrument u zaobilaženju Zakona o javnim nabavkama i novi model stihijske privatizacije državne imovine.

Treći usvojeni predlog se odnosi na obavezu organizacija civilnog društva (verske zajednice, udruženja građana, sportska udruženja) da uspostave mehanizme integriteta kao preduslov za dobijanje sredstava iz javnih izvora. Na taj način će biti sprečene zloupotrebe u finansiranju civilnog društva, kao i „sekundarno finansiranje“ političkih stranaka kroz organizacije civilnog društva.

Sa žaljem konstatujemo da u novoj Strategiji se ne nalaze predlozi da:

         Političke stranke postanu obveznice planova integriteta čime bi se na efikasan način uticalo na žarište korupcije, političku korupcije, a posredno i na unapređenje demokratskog razvoja Srbije

         Dela korupcije u oblasti privatizacije i stečaja ne zastarevaju čime se stvaraju uslovi da vinovcnici korupcije u jednom od najznačajnih tranzicionih procesa budu sankcionisani, a žrtve i oštećen dobiju zadovoljenje pravde primenom Građansko-pravne konvencije Saveta Evrope koja je od 2006. godine deo domaćeg zakonodavstva. Na ovaj način se dovodi u pitanje nastojanje da se sankcionišu između ostalog slučajevi korupcije u privatizaciji u okviru 24 slučaja na kojima insisitra EU. Za uspešnu borbu protiv korupcije od suštinskog značaja je da se sankcionišu oni koji su svoj kapital sticali nekažnjivom zloupotrebom državne i društvene imovine.

Biro za društvena istraživanja će nastaviti da se zalaže za opisane predloge, bez čije realizacije nema zaokružene, sistemske borbe protiv korupcije.

Share this post


Pretraži