BIRODI: Agencija za sprečavanje korupcije spremna da pomogne Savetu REM-a u regulisanju potencijalnih sukoba interesa članova Saveta REM-a u procesu odlučivanja o dodeli nacionalnih frekvencija

BIRODI: Agencija za sprečavanje korupcije spremna da pomogne Savetu REM-a u regulisanju potencijalnih sukoba interesa članova Saveta REM-a u procesu odlučivanja o dodeli nacionalnih frekvencija

Biro za društvena istraživanja se obratio javnosti i  Savetu Regulatorne agencije za elektronske medije (Savet REM-a) ukazujući na potrebu regulisanja eventualno postojećih i potencijalnih, odnosno budućih sukoba interesa članova Saveta REM-a i kandidata (televizijama i radio stanicama) za nacionalnu frekvenciji u procesu donošenja odluke o dodeli nacionalnih frekvencija pružaocima medijskih usluga.

Danas smo u odgovoru na našu predstavku obavešteni od Agencije za sprečavanje korupcije da je ovo regulatorno telo spremno da pomogne Savetu REM-a u identifikovanju i regulisanju sukoba interesa u procesu odlučivanja o dodeli nacionalne frekvecije prižaocima medijskih usluga.

Pozivamo Savet REM-a da se obrati Agenciji za sprečavanje korupcije i u saradnji sa njom izradi mehanizam identifikovanja i regulisanja sukoba interesa članova ovog tela, koji je trebalo već da bude deo Plana integriteta ove institucije i izrađen pre početka ovog konkursa.

Integritet donete odluke o dodeli nacionalnih frekvencija pružaocima medijskih usluga zavisiće od integriteta procesa u kojem je ona doneta, tj. poštovanja procedure, regulisanja sukoba interesa uz jasno definisane kriterijume za ocenjivanje podnetnih elaborata i transparentnosti ovog procesa.

Share this post


Pretraži