BIRODI: Skupština da odloži izbor i proveri zakonitost i integritet konkursa za članove Veća Agencije za sprečavanje korupcije!
09
March
2021

Imajući u vid da BIRODI nije dobio odgovore na pitanja koja smo Pravosudnoj akademiji postavili u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, a koja se tiču dobijanja zapisnika sa sednica Upravnog odbora Pravosudne akademije tokom 2020, odnosno instrumenta kojim je vršena evaluacija kandidata, a posebno dela kojim se meri profesionalni integritet što je regulisano članom 12 Zakona o sprečavanju korupcije, pozivamo poslanike Narodne skupštine Srbije da odlože glasanje o novim članovima Veća Agencije za borbu protiv korupcije i provere zakonitost i integritet sprovedene selekcije.
Konkursna selekcija kandidata za članove Veća Agencije za sprečavanje korupcije za cilj imala da spreči diskrecioni izbor članova ovog antikorupcijskog tela i tako poveća njegov institucionlani i profesionalni integritet članova Veća.
Međutim, u praksi mi smo imali konkurs niske transparetnosti i informisanosti potencijalnih kandidata o konkursu, neispitano postojanje sukoba interesa u procesu selekcije kandidata, kao i činjenicu da je umesto profesionalnog integriteta pri evaluaciji kandidata merena psihološka spremnost kandidata da budu članovi Veća Agencije za sprečavanje korupcije.
Sve navedeno je dovelo do toga da je:
– Veliki broj kandidata bio iz reda zaposleni u Agenciji za sprečavanje korupcije, ispitavači sa Pravosudne akademije i saradnika Ministarstva pravde,
– Instrument koji svojim sadržajem ne odgovora zakonom propisanom kriterijumu za izbor kandidata, a to je profesionalni intgritet i
– Nepreciznost instrumenta se odslikava u činjenici da su članovi Odbora Agencije i rukovodioci u Agenciji za sprečavanje korupcije kao kandidati dobili najviše poena i ako je Srbija država u kojoj borba protiv korupcije pada, odnosno prema Transparency International listi u zoni država zarobljenih korupcijom. Podsećamo da je Agencija za sprečavanje korupcije vodeća antikorupcijska institucija u Srbiji.
Posle izbora direktora, tada Agencije za borbu protiv korupcije, a čime je prekšen UNOCD dokument Izjava iz Džakarte, kojom je definisano koje osobine mora da ima neko koje rukovodilac antikorupcijske agencije: apolitički stav, nepristrasnost, neutralnost, integritet i kompetentnost, selekcija kandidata za Veće Agecnije za sprečavanje korupcije je drugi udar na integritet Agecnije za sprečavanje korupcije, čiji je integritet manji od integriteta Saveta za borbu protiv korupcije na čijem se “reformisanju” radi!

 

@ 09.03.2021
  • 145 View
  • Komentari su onemoguceni.