Niš ispred svih, pad borbe protiv korupcije na nivou gradova i opština

Niš ispred svih, pad borbe protiv korupcije na nivou gradova i opština

Borba protiv korupcije u 2014. godini u najvećem broju lokalnih samouprava (gradovi/opštine) u kojima je usvojen Lokalni plan za borbu protiv korupcije (LPBK) je u odnosu na 2013. godinu doživela pad, koji je ujedno najveći u poslednje četiri godine. Od ovog trenda se izuzima Niš koji je zahvaljujući radu Lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF) ostvario najbolje rezultate, kao i opština Ub gde LAF opstaje i još je na početku razvoja svojih kapaciteta, pokazao je izveštaj Biroa za društvena istraživanja (BIRODI) o sprovođenju Lokalnih planova za borbu protiv korupcije u Srbiji za 2014. godinu.

 

Na osnovu četvorogodišnjeg iskustva Biroa za društvena istraživanja (BIRODI) na polju razvoja antikorupcijskih mehanizama i aktivnosti na lokalnom nivou, može se zaključiti da je ključ za uspešnu borbu protiv korupcije na lokalnom nivou: integritet pojedinaca, slobodni mediji, kontinuirana podrška donatora koji nisu lokalnog karaktera i antikorupcijskih tela sa republičkog nivoa.

 

Pored predstavljanja Godišnjeg izveštaja o sprovođenju Lokalnih planova za borbu protiv korupcije u Srbiji, na Konferenciji „Gradovi protiv korupcije“, Biro za društvena istraživanja uručio je i godišnja priznanja za borbu protiv korupcije sledećim dobitnicima:

 

  1. Nadi Cerić ( radnica, akcionarka „C Market“-a)  u kategoriji „Uzbunjivač“
  2. Slobodanu Jovanoviću (radnik, akcionar „C Market“-a)  u kategoriji „Uzbunjivač“
  3. Negoslavu Jovičiću (radnik -akcionar „Tamnavac“, Ub)  u kategoriji „Uzbunjivač“
  4. Tamari Skrozzi (novinarka) u kategoriji „profesija“
  5. Lokalnom antikorupcijskom forumu (LAF) Niš u kategoriji „Lokalna antikorupcijska tela“
  6. Dijalog.net u kategoriji „mediji“
  7. Udruženju akcionara Robnih kuća Beograd u kategoriji „Udruženja“
  8. Olof Palme Centeru u kategoriji „Međunarodna organizacija“

 

Glavni nalazi o sprovođenju Lokalnog plana za borbu protiv korupcije u gradovima i opštinama

Izuzev LAF-a Niš koji je pokazao najveći napredak i delimično LAF-a Ub, u ostalim gradovima/opštinama je došlo do vraćanje borbe protiv korupcije na nivo pre usvajanja ovog dokumenta (Kragujevac, Zrenjanin, Požega, Bujanovac, Lebane, Medveđa), čime su ovi gradovi dobili status gradova u kojima borba protiv korupcije nije moguća.

 

Valja napomenuti da je grad Zaječar usvojio Lokalni plan za borbu protiv korupcije, ali način (netransparentan i neparticipativan proces) i sadržaj plana (uopšteno, neprecizno i plagijatorski) predstavljuju zloupotrebu ovog procesa. U slučaju Bora i Kovačice došlo je do direktnog sprečavanja formiranja LAF-a od strane lokalne samouprave, jer su članovi LAF-ova i BIRODI odbili zahteve da u LAF uđu i predstavnici lokalne samouprave/političkih stranaka iz vlasti.

 

Lokalni antikorupcijski forumi (LAF) kao tela za primenu LPBK svojim radom su obezbedili očuvanje integriteta (poštovanje statuta i etičkog kodeksa). Međutim, najveći broj LAF-ova se na polju unapređenja uslova za rad, svojih kapaciteta, primene mera, povezivanja sa ostalim LAF-ovima i promociji borbe protiv korupcije ponašao pasivno.

 

Od ovog zaključka se izuzima LAF Niš koji je uspeo svojim radom i zalaganjem da pre svega na volonterskom nivou stvori uslove za svoj rad, jačanje kapaciteta, povezivanje sa antikorupcijskim institucijama i medijima.

 

Lokalne samouprave koje su usvojile LPBK su bile indiferentne prema LAF-u kao antikorupcijskm telu. Od ovog zaključka odstupa Grad Niš koji je sa LAF Niš organizovao “Antikorupcijski dijalog” na kojem se debatovalo o spornim javnim nabavkama.

 

Takođe, lokalne samouprave nisu stvorile uslove za rad LAF-ova način da mogu da realizuju mere iz LPBK, niti su ovo telo angažovale da u skladu sa njegovim nadležnostima doprinese u borbi protiv korupcije. U prilog globalnom odnosu prema korupciji govori podatak da značajan deo lokalnih samouprava nije usvojio planove integriteta na šta su bili u obavezi po Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije: Kragujevac, Niš-Grad, opština Medijana Niš, Zrenjanin, Bujanovac, Ub, Bor Kovačica i Lebane .

 

Izuzev medija u Nišu, mediji su samo informatvno izveštavali pre svega o LAF kao instituciji, dok je po strani ostao sadržaj LPBK i njegov doprinos borbi protiv korupcije. Inače, samostalnost i istraživačko novinarstvo kao instrument u borbi protiv korucije na lokalnom nivou je retkost. Ovo posebno važi za medije koji su u javnom vlasništvu.

 

Civilno društvo koje je prirodni saveznik LAF-a kao lokalnog kontrolnog tela nije pokazalo interes za uspostavljanje saradnje, osim organizacija sa kojima je Biro za društvena istraživanja već uspostavio saradnju na polju borbe protiv korupcije.

 

U situaciji oskudne spremnosti lokalne samouprave da stvori uslove za sprovođenje LPBK donatorska podrška je od velikog značaja za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou. Donatorska zajedica u Srbiji nije pokazala interes za podrškom borbe protiv korupcije na lokalnom nivou u delu uspostavljanja institucionalno-normativnog okvira za borbu protiv korupcije, koji bi pred unapređenja same borbe protiv korupcije doprineo iniciranju reformi lokalne samoupave kao dela državne uprave.

 

Na osnovu svega iznetog, Biro za društvena istraživanja (BIRODI) daje preporuku nadležnim organima lokalnih samouprava u gradovima i opštinama gde su usvojeni lokalni planovi za borbu protiv korupcije, a LAF-ovi kao nadležna tela ne funkcionišu,  rasformiraju i u skladu sa modelom konstituisanja LAF-a iz Grada Niša i Lokalnim planom za borbu protiv korupcije, izaberu nove LAF-ove.

 

Preuzmite izveštaj u celosti: Izvestaj LAF 2014

 

Share this post


Pretraži