BIRODI dostavio predloge za unapređenje integriteta izbornog procesa na osnovu ODIHR preporuka!

BIRODI dostavio predloge za unapređenje integriteta izbornog procesa na osnovu ODIHR preporuka!

Biro za društvena istraživanja dostavio je predsednici Narodne skupštine, strankama opozicije, organizacijama civilnog društva i međunarodnim partnerima svoje predloga za unapređenje izbornog integriteta kao rešenja za preporuke koje je Posmatračka misija ODIHR-a (Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava) navela u svojom izveštaju nakon prošlogodišnjih parlamentarnih izbora.

Preporuka 1. Republički zavod za statistiku uz nadzor Poverenika za informacije od javnog znajača i zaštitu podataka o ličnosti da formira jedinstvenu baze podataka koju bi činili: Popis stanovništva iz 2022. godine, Popis stanova iz 2022. godine, Jedinstveni birački spisak kao baza, baza poreskih obveznika, baza Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i baza Penzijskog i invalidskog osiguranja.
U procesu formiranja i analize glasanja van mesta prebivališta učestvovali bi statističari koji bi prethodno dobili odgovarajuće sertifikate po Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti od strane Poverenika.
Statističari, koji bi sproveli analizu glasanja van mesta prebivališta bili bi izabrani od strane Komisije koju bi činili članovi, njih pet, izabrabrani od predstavnika strukovnog udruženja statističara (2 člana), organizacija civilnog društva, koje posmatraju izbore (2 član) i Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije (1 član).
Analizom u okviru jedinstvene baze utvrdilo bi se i ubuduće pratilo da li postoji rizik za zloupotrebu biračkog prava glasanjem van mesta boravišta na način da bi se izvršilo poređenje da li postoji istovetnost mesta prebivalista sa mestom glasanja, mestom plaćanja poreza, mesto zaploslenja/vlasništva nad preduzećem, mestom primanja penzije.
Nakon napred navedene analize potrebno je izvršiti analizu rizika registrovanja birača za potrebe glasanja van mesta prebivališta u napuštenim stanovima, odnosno u stanovima u kojima vlasnici žive manje od 50% svog vremena (privremeno nastanjeni stanovi – prema EUROSTAT-u) u kojima je moguće (formalno) preseliti građane. Naime, prema rezultatima popisa iz 2022. godine u Beogradu postoji 108.714 privremeno nastanjenih stanova, dok napuštenih stanova u kojima niko ne živi, a u koje se ubrajaju i stanovi u državnoj svojini, ima 10.021.
Ova preporuka je u skladu sa projektom izrade Registra stanovništva na kojem će raditi Republički zavod za statistiku i za šta je EU izdvojila sredstva. Tender za izvođača projekta raspisan je krajem 2023. godine.

Preporuka 2. – Regulatorno telo za elektronske medije shodno članu 29 Zakona o elektronskim medijima da donese upustvo kojim će se elektronski mediji obavezati da izveštavaju i kreiraju medijske sadržaje o predsedniku Republike Srbije, Aleksandru Vučiću, samo o onim nadležnostima koje su navedene u članu 112 Ustava Republike Srbije i to na nivou vesti ili izveštaja uz poštovanje prava građana da budu istinito, pravovremeno i potpuno informisani, a što im garantuje Ustav Republike Srbije u članu 50, kao i medijski zakoni. Svi ostali nastupi u medijima Aleksandra Vučića moraju biti potpisani sa član Srpske napredne stranke.
Na ovaj način bi se izvršila jasna granica između Aleksandra Vučića kao predsednika Republike Srbije i javnog funkcionera i Aleksandra Vučića kao člana Srpske napredne stranke.

Preporuka 3. Narodna skupština Republike Srbije da zatraži od Regulatornog tela za elektronske medija da ispuni obavezu iz rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka iz 2021. godine i svoje rezultate monitoringa pružalaca medijskih usluga tokom kampanje objavi u mašinski čitljivom formatu na sajtu otvorenih podataka. Tako bi REM proaktivnim prikazom informacija od javnog značaja omogućio da se podaci o monitoringu analiziraju od strane akademske javnosti, stručnjaka i civilnog društva što je u funkciji preporuke broj 7 ODIHR-a u kojoj se zahteva da REM bude proaktivan.

Preporuka 4. Ministarstvo pravde da sprovede edukativno-informativnu kampanju koja treba da upozna učesnike izbora, ali i građane o pravima i obavezama iz Zakona o zaštiti uzbunjivača,  pre svega mogućnostima prijave nepravilanosti i sudske zaštite u izbornom procesu koju ovaj zakon pruža. Ova preporuka je rešenje za ODIHR preporuku broj 6.

Koristimo priliku da pozovemo REM da u svoj uzorak pružalaca medijskih koje će monitorisati tokom lokalnih izbora uključi regionalne i lokalne televizije u lokalnim samoupravama u kojima se održavaju izbori kako je bila praksa tokom izborne kampanje 2012. i 2014. godine.

 

Share this post


Pretraži